EΕ - ΔΤ | Ασφάλεια: η ΕΕ κατευθύνει τις εργασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη διαδικτυακή προστασία των Ευρωπαίων. Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, 27/7/2017

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
27 Ιουλ 2017

Η ένατη έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας υπογραμμίζει τα πρόσφατα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε μια συνολική αξιολόγηση της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ από το 2001 και μετά, επισημαίνει επίσης τα κενά και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ελλιπής εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, ενώ το ίδιο ισχύει για τις εξελισσόμενες απειλές όπως η ριζοσπαστικοποίηση και η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο — που ενδέχεται να απαιτήσουν τροποποιήσεις των διαθέσιμων μέσων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές ώστε να έχουμε αποτελέσματα σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές και να δημιουργήσουμε μια πραγματική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας. Ο κατακερματισμός μας καθιστά όλους ευάλωτους. Η ενότητα και η εμπιστοσύνη μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών μας είναι ο μόνος τρόπος για να προσδώσει η ΕΕ συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία και να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.»

Σταθερή πρόοδος σε καίρια ζητήματα

Τους τελευταίους μήνες σημειώθηκε σταθερή πρόοδος, κυρίως, με νέους κανόνες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, που προτάθηκαν τον Ιούλιο του 2017, και με συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με ένα νέο σύστημα εισόδου/εξόδου όσον αφορά την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Οι εργασίες για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο έχουν ενταθεί με ένα σχέδιο δράσης για νέα μέτρα που καθορίστηκαν ώστε να εντοπίζεται και να αφαιρείται κάθε παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.

Η νέα έμφαση που δόθηκε στην προστασία των ευάλωτων στόχων οδήγησε επίσης βελγικές και ολλανδικές Ειδικές Δυνάμεις να προβούν σε προσομοίωση συγχρονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων σε δημόσια σχολεία. Με την υποστήριξη της Επιτροπής, η άσκηση προσέφερε πολύτιμα διδάγματα όσον αφορά την ετοιμότητα.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κενών στην πολιτική ασφάλειας

Η σημερινή έκθεση εξετάζει την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ κατά την τελευταία δεκαπενταετία και, παρόλο που η αξιολόγηση είναι θετική και επιβεβαιώνει την καταλληλότητα των βασικών μέσων της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, επισημαίνει επίσης προκλήσεις και κενά. Είναι συνεπώς σκόπιμο να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες πολιτικές και τα εργαλεία ώστε να ανταποκρίνονται στην εξελισσόμενη απειλή που συνιστά η τρομοκρατία, όπως επισημαίνεται επίσης στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22-23 Ιουνίου 2017 και στο σχέδιο δράσης της G20 για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας της 7ης Ιουλίου 2017.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κενών, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να λαμβάνει μέτρα με τις εξής δράσεις:

Στήριξη της πλήρους εφαρμογής των μέτρων της ΕΕ: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η οδηγία για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών της ΕΕ (PNR), η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Μαΐου 2018 και το πλαίσιο Prüm για την ανταλλαγή DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων·

Μείωση της πολυπλοκότητας των μέσων της ΕΕ και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας: Η συμφωνία για το σύστημα εισόδου/εξόδου αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της πλήρους διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ μέχρι το 2020, ενώ η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επιτάχυνση των εργασιών σχετικά με προτάσεις για την ενίσχυση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και των βάσεων δεδομένων EURODAC και ECRIS·

Οικοδόμηση ικανοτήτων μέσω της συγκέντρωσης των πόρων: Στηριζόμενη στην επιτυχία της προσέγγισης δικτύου που έχει ήδη αναπτυχθεί σε τομείς όπως η εμπορία ναρκωτικών και η ασφάλεια των μεταφορών, η Επιτροπή θα εργαστεί για την περαιτέρω συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που τα μεμονωμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν ειδική εμπειρογνωμοσύνη ή πόρους σε τομείς όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά ή πυρηνικά υλικά·

Αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών: Ενώ το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του, η Επιτροπή αναλύει συνεχώς την ανάγκη για προσαρμογές, για παράδειγμα με μια νεοσυσταθείσα ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη ριζοσπαστικοποίηση. Ένας βασικός τομέας δραστηριότητας κατά τους προσεχείς μήνες θα είναι η επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ώστε να παρασχεθεί μια ενημερωμένη και αποτελεσματική απόκριση στην αυξανόμενη απειλή του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η νέα ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τρομοκρατία θα παρέχει μια πρόσθετη ευκαιρία συζήτησης για τον τρόπο προσαρμογής των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας στις διαρκώς εξελισσόμενες απειλές.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15